Bài viết liên quan tới "1 triệu đồng/ tháng":
Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Ngày 28-3-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo quyết định này, hai đối tượng được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng và 1 triệu đồng/người/tháng.