Bài viết liên quan tới "bảo tồn văn hoá":
Bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch
“Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” là dự án được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung xây dựng, góp phần giữ gìn các giá trị văn hóa đặc sắc các dân tộc tại Hậu Giang.