Bài viết liên quan tới "buông tay":
Con người đau khổ do đâu?
Đau khổ có thể phát sinh từ vật chất hay hoàn cảnh xã hội nhưng nhiều khi lại bắt đầu từ nguồn gốc sâu xa trong tâm tưởng của con người.