Bài viết liên quan tới "cuộc sống tương lai":
Chúng ta là nhà tiên tri về số phận chính mình
Nhà tâm lý học Murphy cho rằng tất cả chúng ta đều là những nhà tiên tri về số phận của chính mình. Một người tin tưởng điều gì, cuộc sống tương lai của anh ta sẽ gần kề với điều đó.