Bài viết liên quan tới "di tích lịch sử văn hoá":
Đồng Tháp tăng cường bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá
(NSMT) - Kế hoạch Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 – 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành sẽ thực hiện tu bổ, phục hồi 6 di tích quốc gia, 1 di tích quốc gia đặc biệt; hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi 37 di tích cấp tỉnh.