Bài viết liên quan tới "gìn giữ":
Để nghệ thuật đờn ca tài tử không bị mai một
Tháng 12-2013, UNESCO chính thức công nhận nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử còn nhiều khó khăn và cần nhiều giải pháp cấp bách hơn.