Bài viết liên quan tới "mô hình được ưu tiên":
Hybrid work - mô hình làm việc thời công nghệ 4.0
(NSMT) - Mô hình làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến đang lên ngôi tại nhiều quốc gia trên thé giới sau đại địch Covid-19, dường như đây là hình thức làm việc mới linh động được nhiều người lao động lấy làm tiêu chuẩn tìm việc.