Bài viết liên quan tới "ngôn ngữ ký hiệu":
Tiền Giang nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính qua ngôn ngữ ký hiệu
(NSMT) - Đoàn Ban Quản lý các dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi giám sát, hỗ trợ kỹ thuật Dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ ký hiệu" (gọi tắt là Dự án). Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tiền Giang, Trường Khuyết tật Nhân ái, giáo viên, nhân viên hỗ trợ, người khiếm thính và phụ huynh học sinh.