Bài viết liên quan tới "phát triển thương mại":
Đồng Tháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại
(NSMT) - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh.