Bài viết liên quan tới "thiết chế văn hóa":
Bạc Liêu: Thiết chế văn hóa - điểm sáng cho phong trào văn hóa ở cơ sở
(NSMT) - Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào hoạt động các thiết chế văn hóa (TCVH) là góp phần gìn giữ những giá trị của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. TCVH hoạt động hiệu quả sẽ tạo ra những điểm sáng cho phòng trào văn hóa ở cơ sở, phát huy tối đa được các công năng của công trình cơ sở vật chất văn hóa mà bấy lâu nay được đông đảo nhân dân quan tâm.