Bài viết liên quan tới "tiêu chuẩn chọn chồng":
Nam không lấy vợ năm, nữ không lấy chồng sáu
Nam giới lấy được vợ tốt thì gia đình hòa thuận, sự nghiệp thăng tiến, ngược lại lấy phải người vợ tồi không những khó bền lâu mà gia đình còn có thể khốn đốn. Việc chọn chồng phụ nữ cũng là câu chuyện tương tự.