Bài viết liên quan tới "tôn trọng con":
Cha mẹ có giá trị trong 10 năm
Giáo sư tâm lý học Li Meijin cho biết: "Cha mẹ chỉ có giá trị trong 10 năm. Một khi giáo dục hết hiệu lực, nó sẽ trở thành hối tiếc cả đời của đứa trẻ".