Bài viết liên quan tới "vùng đồng bào dân tộc thiểu số":
Trà Vinh dành hơn 271 tỷ đồng để đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc
(NSMT) - UBND tỉnh Trà Vinh vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.