Bài viết liên quan tới "động viên con":
Không thể có những đứa con tốt trong những gia đình cha mẹ tồi
Không nói quá khi là cha mẹ, chúng ta sẽ có thêm những đôi mắt để ý mình. Trẻ em luôn nhìn vào hành động, ứng xử của cha mẹ để học tập và noi theo. Vì thế không thể có những đứa con tốt ở những gia đình cha mẹ tồi.