Bài viết liên quan tới "giăng lưới cá chẽm":
“Săn” cá chẽm ở Hòn Ðá Bạc
Ở Hòn Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, có khoảng 5 hộ làm nghề giăng lưới cá chẽm trên biển. Đa số ngư dân đánh lưới xung quanh khu vực hòn (bãi cạn) vào những ngày biển động.