Bài viết liên quan tới "lâu lài":
Xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững
Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, ngày 23-12-2021, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Sóc Trăng. Để kế thừa và phát huy thành quả 10 năm xây dựng NTM, Nghị quyết chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai xây dựng NTM theo đúng định hướng, mục tiêu của Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.