Bài viết liên quan tới "tình yêu hôn nhân":
Vợ chồng ngoài miệng ghét bỏ, trong tâm không rời
Có người nói vợ chồng nên tôn trọng nhau như thuở đầu, có gì thì cứ nên nói hết ra. Kỳ thực chính là ngoài miệng ghét bỏ lẫn nhau, trong tâm không bỏ không rời.